filozofia

Filozofia e medreseve në sistemin arsimor të Shqipërisë

Filozofia e medreseve në sistemin arsimor të Shqipërisë

Problemet e arsimit dhe të edukimit kanë preokupuar shumë filozofi, religjione, mendimtarë, dijetarë dhe sisteme politike në kohë dhe vende të ndryshme të botës. Edukimi dhe arsimi sot përbën një nga shtyllat kryesore të shoqërisë, ku në shumë vende dhe zona ku mungon ose keqpërdoret ajo, kemi probleme sociale, të cilat shpeshherë shkaktojnë kriza shoqërore, […]

Funksioni i profetësisë dhe vlera e saj krahas filozofisë

Funksioni i profetësisë dhe vlera e saj krahas filozofisë

Zoti i madhnueshëm i dërgoi njerëzimit revelacionin e Tij me anë të profetëve për t’u mësuar detyrat që kanë ndaj vetes, Zotit e shoqërisë. Këto mësime u sjellin njerëzve dobi të ndryshme që mund t’i përmbledhim në tri aspekte: Së pari, revelacioni është një korrigjim i moraleve të shpirtit, duke e detyruar njeriun të respektojë […]