adhurimi

Në përcjelljen e muajit më të dashur

Në përcjelljen e muajit më të dashur

Sapo na kaloi një muaj i veçantë. Çdo ditë e tij ishte një thesar i çmuar, të cilin mund ta blinte çdokush: i riu dhe i moshuari, i sëmuri dhe shëndetploti, i pasuri dhe i varfri, pushtetari dhe njeriu pa pushtet. Për ta fituar atë thesar, për hir të Zotit agjëruam me besim të plotë […]

Agjërimi, një nga shtyllat e adhurimit islam

Agjërimi, një nga shtyllat e adhurimit islam

“O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat.” (Bekare, 2: 183) Agjërimi është një nga shtyllat më të mëdha të fesë tonë dhe një nga ligjet më të fuqishme të Legjislacionit Islam. Nefsi (e kundërta e ndërgjegjes) që urdhëron vazhdimisht të […]

Zekati, sinqeriteti i bujarisë dhe i adhurimit

Zekati, sinqeriteti i bujarisë dhe i adhurimit

Zekati është e drejta e parë dhe kryesore prej të drejtave të Zotit, dhe është më dobiprurësja për njerëzit mes këtyre të drejtave. Zekati, që myslimanit i është bërë obligim, ka për qëllim që secili besimtar të pastrojë pasurinë e tij nga pjesa që i takon të varfërve dhe nevojtarëve. Këtë të drejtë i pasuri […]