Kuran

Në faqet e Kuranit (10)

Në faqet e Kuranit (10)

Kreu 7 PURGATORI (El – Araf) ( Periudha e Mekës ) Me Emrin e Zotit Bamirës, Mëshirëplotë. Elif, lam, mim, sad. / Një libër që u zbrit te ty – mos të të ndrydhet zemra të tërheqësh me të vëmendjen – dhe kujtesë për besimtarët. / Ndiqni çfarë u zbrit te ju nga Zoti juaj […]

Në faqet e Kuranit (9)

Në faqet e Kuranit (9)

Kreu 6 BAGËTITË  ( El En’Am) ( Periudha e Mekës ) Me Emrin e Zotit Bamirës, Mëshirëplotë. Lavdi Zotit që krijoi qiejt e tokën dhe bëri errësirat e dritën! Ndërsa mohuesit i bëjnë të barabartë Zotit të tyre. / Është Ai që ju krijoi nga balta, pastaj vuri afat dhe një afat i caktuar është […]

Në faqet e Kuranit (8)

Në faqet e Kuranit (8)

Kreu 5 TRYEZA (Maide) (Periudha e Medines) Me Emrin e Zotit Bamirës, Mëshirëplotë. Besimtarë, përmbushni marrëveshjet! Është lejuar për ju mishi i bagëtive[1] përjashtuar atyre që do t’ju lexohen. Nuk lejohet gjahu duke qenë me ihram[2]. Zoti gjykon me dashjen e Tij. (1) Besimtarë, mos dhunoni simbolet e Zotit, muajin e shenjtë, kurbanet, gjerdanët[3] dhe […]

Në faqet e Kuranit (7)

Në faqet e Kuranit (7)

Kreu 4 GRATË (Nisae) ( Periudha e Medines )   Me Emrin e Zotit Bamirës, Mëshirëplotë. Njerëz, përmbajuni Zotit tuaj që ju krijoi nga një frymë e vetme, krijoi prej saj palën dhe përhapi prej tyre meshkuj e femra të shumtë. Përmbajuni Zotit, me të Cilin i drejtoheni njëri-tjetrit dhe kujdes gjininë! Zoti është ndaj […]

Në faqet e Kuranit (6)

Në faqet e Kuranit (6)

Kreu 3 FAMILJA E IMRANIT (Al-Imran) ( Periudha e Medines ) Me Emrin e Zotit Bamirës, Mëshirëplotë. Elif, lam, mim. / Zoti, s’ka zot veç Tij, është i Gjalli, i Përjetshmi. / Zbriti te ty Librin me të vërtetën që vërteton ç’është pranë tij[1], zbriti Teuratin e Ungjillin, / më parë, drejtim për njerëzit. Dhe […]

Në faqet e Kuranit (5)

Në faqet e Kuranit (5)

Kreu 99 TËRMETI (Ez-zelzele) ( Periudha e Mekës ) Me Emrin e Zotit Bamirës, Mëshirëplotë. Kur të dridhet toka me dridhjen e saj, / të nxjerrë toka barrën e saj, / të thotë njeriu: “Ç’i ndodhi asaj?”- / rrëfen atë ditë ndodhitë e saj, / sepse yt Zot ia frymëzoi asaj. / Atë ditë, dalin […]

Në faqet e Kuranit (4)

Në faqet e Kuranit (4)

Kreu 2 LOPA (Bekare) ( Periudha e Medines ) Me Emrin e Zotit Bamirës, Mëshirëplotë. Elif, lam, mim.[1]/ Ky libër, pa dyshim, është drejtim për të devotshmit, / që besojnë në të padukshmen, kryejnë të falurit[2] dhe, nga pjesa që u kemi dhënë, kontribuojnë; / që besojnë ç’u zbrit te ty e ç’është zbritur para […]

Në faqet e Kuranit (3)

Në faqet e Kuranit (3)

Kreu 1 HYRJA[1] (El –Fatiha) ( Periudha e Mekës)   Me Emrin[2] e Zotit Bamirës[3], Mëshirëplotë. / Lavdi Allahut[4], Zotit të botëve, / Bamirësit, Mëshirëplotit, / Sunduesit të Ditës së Gjykimit ! / Ty të adhurojmë, Ty të kërkojmë ndihmë. / Drejtona në Rrugën e Drejtë, / në rrugën e atyre që ke bekuar, jo […]

Në faqet e Kuranit (2)

Në faqet e Kuranit (2)

Kreu 56 NDODHIA (El – Uaki’a) ( Periudha e Mekës ) Me Emrin e Zotit Bamirës, Mëshirëplotë. Kur të ndodhë ndodhia, / ndodhinë e saj kush s’e mohon, / dikë ul e dikë çon. / Kur të tronditet toka / e të thërrmohen malet, / si pluhur i derdhur, / jeni në tri palë: / […]

Në faqet e Kuranit (1)

Përkthim me komentim nga Myfti Salih Ferhat Hoxha Me sa dimë deri tani, përkthimi i mirëfilltë i Kuranit në shqipe zë fill në vitet ’20 të shekullit të kaluar. Ilo M. Qafëzezi ishte i pari që përktheu dhe botoi gjashtë sure më 1921. Më 1929 H. Ibrahim Dalliu jo vetëm përktheu, por edhe komentoi shtatë […]

Page 3 of 3123