Kuran

Merjemi, zonja e ndershme

Merjemi, zonja e ndershme

Shënime rreth sures “Merjem” Aty nga viti i pestë i misionit profetik dhe thirrjes në Islam, krahas shtimit të numrit të besimtarëve, dita-ditës vështirësohej edhe gjendja e tyre. Në muajin Rexheb, që është muaji i shtatë i kalendarit hënor, Muhamedi a.s. këshilloi besimtarët të shpërnguleshin në Habeshe (Abisini), ku sundonte një mbret i krishterë, derisa […]

Etika  Islame në  kreun  El Huxhurat – Muret

Etika  Islame në  kreun  El Huxhurat – Muret

Titulli i kësaj sureje merr shkas nga ajeti 4 ku përmenden muret ose kthinat e banesës dhe bën aluzion rreth një përfaqësie nga fisi Beni Tamim që shkoi në Medine, aty nga viti 9 hixhri (630 e.r.), për t’u takuar me Muhamedin a.s. dhe e thirri me zë të lartë jashtë mureve të banesës, siç […]

Durimi në Kur’an

Durimi në Kur’an

Allahu i Lartësuar thotë: “O besimtarë! Bëhuni të durueshëm dhe nxiteni njëri-tjetrin të jeni të tillë.”[1] “Sigurisht që Ne do t’ju sprovojmë me frikë dhe uri, me pakësim të pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave. Prandaj, përgëzoji të duruarit.”[2] “Vetëm ata që janë të durueshëm, do të shpërblehen pa masë.”[3] “Kushdo që duron dhe […]

Surja Asr

Surja Asr

Një këshillë e shkurtër kuranore Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 1. Pasha kohën! 2. Nuk ka dyshim se njeriu është në humbje të sigurt. 3. Me përjashtim të atyre që besuan, bënë vepra të mira, që porositen njëri-tjetrin t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm. Ka zbritur në Mekë […]

Ajeti i agjërimit

Ajeti i agjërimit

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, me qëllim që të ruheni (nga gjynahet) e të bëheni të devotshëm.” (Bekare, 183) Allahu i lartësuar na e ka zbritur shpalljen e Tij, Kur’anin, jo përnjëherësh, por dalëngadalë brenda një periudhe 23 vjeçare. Një […]

Qytetaria myslimane dhe kërkesat Kuranore

Qytetaria myslimane dhe kërkesat Kuranore

Komentimi i sures El Beled Betohem për këtë qytet, në të cilin ti je i lirë (o Muhamed), dhe për atë që lind e për atë që është i lindur, se, në të vërtetë, Ne e kemi krijuar njeriun për të luftuar në vështirësi! A mendon ai se askush nuk ka pushtet mbi të? Ai […]

Kaptina Kehf (shpella), katër sprovat dhe shpëtimi prej tyre

Kaptina Kehf (shpella), katër sprovat dhe shpëtimi prej tyre

Kaptina Kehf, ka zbritur në Mekë pas kaptinës Gashije dhe ka 110 ajete. Kjo kaptinë e veçantë mekase tregon për misterin e jetës. Së pari tregohet ndodhia e djelmoshave të shpellës të cilët fjetën një kohë të gjatë, ndërsa besuan që gjithë kjo zgjati vetëm një ditë. Pastaj pason tregimi për kopshtarin mendjemadh dhe besimtarin […]

Durimi në Kur’an

Durimi në Kur’an

Allahu i Lartësuar thotë: “O besimtarë! Bëhuni të durueshëm dhe nxiteni njëri-tjetrin të jeni të tillë.”[1] “Sigurisht që Ne do t’ju sprovojmë me frikë dhe uri, me pakësim të pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave. Prandaj, përgëzoji të duruarit.”[2] “Vetëm ata që janë të durueshëm, do të shpërblehen pa masë.”[3] “Kushdo që duron dhe […]

Ngrehu, o i mbuluar!

Ngrehu, o i mbuluar!

  Shënime rreth Kreut 74, “I Mbuluari” (El Muddeththir) Periudha e Mekës, 56 ajete Me Emrin e Zotit, Bamirës, Mëshirëplotë. O i mbuluar! / Ngrehu e lajmëro, / Zotin tënd madhëro, / petkat tua i pastro, / të papastrës iu largo; / në bën një të mirë, të përfitosh mos kërko; / për tët Zot […]

Komentimi i ajeteve të agjërimit

Komentimi i ajeteve të agjërimit

O ju që keni besuar! Agjërimi është bërë detyrë për ju, sikurse ka qenë edhe për ta që ishin para jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Kurani është Libri që Allahu ia zbriti profetit Muhamedit nëpërmjet engjëllit Xhibril për një periudhë 23 vjeçare. Në fakt, ajetet e Kur’anit ndahen në dy kategori: Një […]

Page 1 of 3123