Hadith

Vlerat e agjërimit dhe specifikat e muajit Ramazan

Vlerat e agjërimit dhe specifikat e muajit Ramazan

Ebu Hurejre (r.a.) transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: “Çdo vepër e mirë që kryen i biri i Ademit shumëfishohet nga dhjetëfish deri në shtatëqindfish. Allahu i Lartësuar thotë: Përveç agjërimit, ai është për Mua dhe vetëm Unë e jap shpërblimin për të. Ngase ai që agjëron është privuar nga dëshirat dhe ushqimi vetëm për […]

Vlera e leximit të Kur’anit në Ramazan

Vlera e leximit të Kur’anit në Ramazan

Ebu Umame r.a. transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: “Lexojeni Kur’anin, sepse në Ditën e Gjykimit, ai vjen si ndërmjetësues për ata që e lexojnë atë.”[1] Shpjegimi i hadithit Ky hadith flet për vlerën e leximit të Kur’anit, shpërblimin e madh dhe se Kur’ani është ndërmjetësues në Ditën e Gjykimit që ata që e lexojnë Atë […]

Obligueshmëria e agjërimit të muajit të Ramazanit

Obligueshmëria e agjërimit të muajit të Ramazanit

Abdullah ibnu Umer transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: “Islami është ndërtuar mbi pesë shtylla: dëshmia se nuk ka zot tjetër që e meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi është I Dërguari i Allahut, falja e namazit, dhënia e zekatit, haxhi dhe agjërimi i Ramazanit.”[1]   Shpjegimi i hadithit Ky hadith është argument […]

Thesare në Fjalët Profetike (5)

Thesare në Fjalët Profetike (5)

Transmetohet nga Abdullah ibn Umer ibn el-Hattab r.a. se ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut a.s. duke thënë: “Tre veta nga gjeneratat para jush u nisën për rrugë, e një ditë i zuri nata para një shpelle në të cilën hynë për të fjetur. Një shkëmb u rrokullis nga kodra dhe e […]

Thesare në Fjalët Profetike (4)

Thesare në Fjalët Profetike (4)

Ebu Hurejre r.a. përcjell se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Namazi i njeriut me xhemat është më i vlefshëm sesa namazi i falur në shtëpinë e tij apo në treg për njëzet e disa shkallë. Kush merr abdes, në formën më të mirë, pastaj shkon në xhami me të vetmin qëllim që ta falë […]

Thesare në fjalët profetike (3)

Thesare në fjalët profetike (3)

Prijësi i besimtarëve, Omer ibnul Hatabi thotë: kam dëgjuar Profetin (a.s.) të thotë: “Me të vërtetë veprat varen sipas qëllimit. Çdokujt i takon ajo që ka pasë për qëllim. Ai i cili ka emigruar për hir të Allahut dhe të Dërguarit, emigrimi i tij konsiderohet i tillë. Ndërsa kush ka emigruar për qëllim të kësaj bote, […]

Fjalë të zgjedhura të Pejgamberit a.s.

Fjalë të zgjedhura të Pejgamberit a.s.

Porosia që i dha djaloshit Abdullah ibni Abbas: “O djalosh! Po të mësoj disa fjalë: Mbroje Zotin xh.sh. se mandej ai të gjendet për nevojat që ke! D.m.th: Mbroji dhe zbatoji urdhrat e Zotit dhe largohu nga mëkatet, atëherë ai të ruan ty dhe të gjendet pranë, në zor e vështirësi me ndihmën e vet. […]

Thesare në Fjalët Profetike (2)

Thesare në Fjalët Profetike (2)

“Vërtet Allahu i ka përcaktuar cilat janë veprat e mira e cilat të këqija, pastaj i ka sqaruar ato: Kush dëshiron me zemër të bëjë një vepër të mirë, por nuk mund ta kryejë, Allahu do t’ia shkruajë atë vepër si të kryer të plotë, kurse nëse dëshiron të bëjë një vepër të mirë dhe […]

Thënie të Profetit a.s. për agjërimin

Thënie të Profetit a.s. për agjërimin

Kur të shikoni hënën e re, nisni agjërimin e kur ta shihni përsëri hënë e re, ndërpriteni të agjëruarit. Në qoftë se është vrenjtur dhe hëna nuk duket, agjëroni tridhjetë ditë! Për çdo gjë jepet zekat. Zekati për trupin është agjërimi. Agjërimi është gjysma e durimit. Agjërimi më i pëlqyer pas Ramazanit është agjërimi në […]

Hytbja e Profetit Muhamed a.s. për Ramazan

Hytbja e Profetit Muhamed a.s. për Ramazan

O njerëz, ju jeni duke hyrë nën hijen e një muaji të bekuar. Një natë e tij është më e mirë se njëmijë muaj. Allahu e bëri agjërimin obligim në këtë muaj dhe nxiti njerëzit të falen më shumë në netët e tij. Të kërkosh afërsinë me Allahun nëpërmjet një vepre të mirë do konsiderohet […]

Page 3 of 41234