Hadith

Thesare në Fjalët Profetike (6))

Thesare në Fjalët Profetike (6))

Ebu Hurejra (r.a.) thotë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut të ketë thënë: “Betohem në emër të Allahut që me të vërtetë unë kërkoj falje dhe pendohem tek Allahu më tepër se shtatëdhjetë herë në ditë.”[1]   Shpjegimi i Hadithit Ky hadith profetik na paraqet një çështje mjaft të rëndësishme që ka të bëjë me […]

Shpërblimi i besimtarit durimtar

Shpërblimi i besimtarit durimtar

Ebu Hurejra transmeton se i Dërguari i Allahut ka thënë: Allahu i Lartësuar thotë: “Shpërblimi i robit Tim besimtar, kur t’ia marr të dashurin e tij nga banorët e kësaj bote, e ai bën durim për të duke kërkuar shpërblimin, është Xheneti.”[1]   Shpjegimi i hadithit Duke bërë analizën e këtij hadithi profetik, vërejmë se […]

Çështja e besimtarit është e habitshme

Çështja e besimtarit është e habitshme

Ebu Jahja Suhejb ibnu Sinan thotë: I Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë: “Çështja e besimtarit është e habitshme dhe, në fakt e gjithë çështja e tij është mirësi. Kjo nuk i ndodh askujt tjetër përveç besimtarit. Nëse i vjen një e mirë falënderon dhe kjo është mirë për të, e nëse e godet ndonjë […]

Sadakaja e Fitrit

Sadakaja e Fitrit

Abdulla ibnu Amër (r.a.) ka thënë: “Profeti (a.s.) e ka bërë të detyruar sadakanë e Fitrit për skllavin, njeriun e lirë, mashkullin, femrën, të voglin, të madhin dhe për të gjithë myslimanët një saun[1] me hurma arabe apo një saun me elb. Ai urdhëroi që ajo të nxirret përpara se njerëzit të dalin për të […]

Pendesa

Pendesa

El Egar ibnu Jesar El Muzeni (r.a.) ka thënë: Profeti (a.s.) ka thënë: “O ju njerëz! Pendohuni tek Allahu, sepse unë kërkoj falje tek Allahu njëqind herë në ditë.”[1]   Shpjegimi i hadithit Pendesa dhe kërkimi falje Allahut është detyrë e çdo njeriu. Këtë gjë e dëshmon hadithi i cekur më lart si dhe ajetet […]

Vlera e Natës së Kadrit

Vlera e Natës së Kadrit

Ebu Hurejra transmeton nga Profeti (a.s.) se ka thënë: “Kush falet Natën e Kadrit me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, i falen të gjitha mëkatet që ka bërë më parë”[1]. Shpjegimi i hadithit Ky hadith flet për vlerën e Natës së Kadrit. Në të vërtetë, Nata e Kadrit është një natë madhështore të cilën Allahu […]

Në kërkim të Natës së Kadrit

Në kërkim të Natës së Kadrit

 Aishja (r.a.) ka thënë: “Në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit Profeti (a.s.) hynte në itikaf dhe thoshte: “Kërkojeni natën e Kadrit në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit”. Në një transmetim tjetër thuhet: Kërkojeni atë në netët teke të dhjetëditëshit të fundit të Ramazanit.”[1] Shpjegimi i hadithit: Nëpërmjet këtij hadithi myslimani është i urdhëruar që […]

Përkushtimi në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit

Përkushtimi në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit

Aishja (r.a.) ka thënë: “Kur vinte dhjetëditëshi i fundit i Ramazanit, Profeti (a.s.) e gjallëronte natën, zgjonte pjesëtarët e familjes, ishte më i përkushtuar dhe shtrëngonte rrobën”[1]. Në një transmetim tjetër thuhet: “Në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit, Profeti (a.s.) përkushtohej më shumë seç ishte përkushtuar më parë”[2]. Shpjegimi i hadithit Ky hadith tregon se […]

Agjërimi është pastrim dhe falje mëkatesh

Agjërimi është pastrim dhe falje mëkatesh

Ebu Hurejre (r.a.) transmeton se Profeti (a.s.)ka thënë : “Kush agjëron muajin e Ramazanit me besim dhe duke shpresuar shpërblimin i falen të gjitha mëkatet që ka bërë më parë.”[1] Shpjegimi i hadithit Hadithi profetik flet për vlerën e agjërimit të muajit të Ramazanit. Agjërimi i muajit të Ramazanit është shkak i larjes dhe fshirjes […]

Adhurimet më të spikatura gjatë Ramazanit

Adhurimet më të spikatura gjatë Ramazanit

Ebu Hurejre (r.a.) transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: “Ai i cili falet gjatë netëve të Ramazanit me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, i falen të gjitha mëkatet e kaluara.”[1] Shpjegimi i hadithit Ky hadith profetik flet për faljen e namazit gjatë netëve të muajit Ramazan dhe se falja gjatë netëve të Ramazanit është shkak për […]

Page 2 of 41234