Hadith

“Më të mirët ndër ju…”

“Më të mirët ndër ju…”

Nga përmbledhja e Imam Xhelaleddin Es-Sujuti (v. 911 h.), me titull: “El-Xhamius-Sagir fi ehadithil-Beshirin-Nedhir”, (botimi i parë, Bejrut, 1990), ku ka grumbulluar 10031 hadithe, në 592 faqe, kam dëshirë të ndaj me ju disa prej haditheve, që nisin me fjalën e të Dërguarit (a.s): “Më të mirët ndër ju…”, a: “Më të mirët e ymetit […]

Namazi është drita e syve

Namazi është drita e syve

“Allahu ua ka bërë farz (detyrim) robërve pesë kohë namaz. Atij që i fal këto namaze plotësisht pa i nënvleftësuar, Allahu i ka dhënë fjalën se do ta çojë në xhenet. Kurse për atë që i nënvleftëson ato dhe i fal me mungesa, nuk ka ndonjë premtim të tillë. Po të dojë Allahu e ndëshkon, […]

I forti i vërtetë

I forti i vërtetë

Ebu Hurejra tregon se i Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë: “Nuk është i fortë ai njeri që i mund të tjerët me forcën e tij, por i fortë është ai që e përmban veten kur është i nxehur.”[1] Shpjegimi i hadithit Çështja e durimit nuk fokusohet vetëm në kornizën e sprovave si frika nga […]

Gëzimi i Allahut kur njeriu pendohet

Gëzimi i Allahut kur njeriu pendohet

Enes ibn Malik, shërbëtori i të Dërguarit të Allahut, përcjell: I Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë: “Kur dikush pendohet, Allahu gëzohet më tepër se personi i cili rrëzohet nga deveja, ajo humbet në shkretëtirë dhe më pas ai e gjen atë.” Shpjegimi i hadithit Tek ky hadith profetik shenjat e mëshirës hyjnore demonstrohen në […]

Dëshira e madhe e njeriut për pasuri

Dëshira e madhe e njeriut për pasuri

“Në qoftë se i biri i Ademit do të kishte një luginë me flori, do të dëshironte të kishte dy lugina. Mirëpo gojën e tij nuk e mbush asgjë tjetër përveç dheut. Allahu ia pranon pendesën atij njeriu që pendohet.”[1] Shpjegimi i hadithit Fjalët e këtij hadithi përputhen me natyrën e vërtetë të njeriut i […]

Çështja e besimtarit është e habitshme

Çështja e besimtarit është e habitshme

Ebu Jahja Suhejb ibnu Sinan thotë: I Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë: “Çështja e besimtarit është e habitshme dhe, në fakt e gjithë çështja e tij është mirësi. Kjo nuk i ndodh askujt tjetër përveç besimtarit. Nëse i vjen një e mirë falënderon dhe kjo është mirë për të, e nëse e godet ndonjë […]

Dëlirësia është virtyt i myslimanit

Dëlirësia është virtyt i myslimanit

Ebu Seid Sa’d ibnu Malik ibnu Sinan El Hudri transmeton se ka thënë: “Një grup njerëzish nga ensarët kërkuan nga Profeti (a.s.) që t’u jepte diçka dhe ai u dha. Ata i kërkuan përsëri dhe ai përsëri u dha, derisa i mbaroi gjithçka kishte. Kur e harxhoi gjithçka kishte, tha: “Çdo të mirë që e […]

Pastërtia është gjysma e besimit

Pastërtia është gjysma e besimit

Ebu Malik el Harith ibnu Asim el Esh’ari tregon se Profeti (a.s.) ka thënë: “Pastërtia është gjysma e besimit. Fjala Elhamdulilah e mbush peshoren (e besimtarit), fjala Subhanallahi uel hamdulilahi e mbushin hapësirën ndërmjet qiejve dhe Tokës. Namazi është dritë, sadakaja është argument, durimi është shkëlqim, ndërsa Kur’ani është dëshmi, pro ose kundër teje. Çdo […]

Devotshmëria dhe sjellja e mirë

Devotshmëria dhe sjellja e mirë

“Frikësoju Allahut kudo që të jesh. Veprën e keqe pasoje me vepër të mirë që ta fshijë atë (të keqen) dhe sillu mirë me njerëzit.” (Tirmidhiu) “Frikësoju Allahut kudo që të jesh”, kjo frazë tregon detyrimin që kemi para Krijuesit Fuqiplotë kudo që të ndodhemi dhe në çdo gjendje qofshim. Ata myslimanë që sillen në […]

Të agjërosh Ramazanin me besim dhe shpresë

Të agjërosh Ramazanin me besim dhe shpresë

“Kush agjëron Ramazanin me besim dhe duke shpresuar në shpërblimin e Zotit, atij i falen të gjitha gabimet e kaluara.” (Buhariu – Muslimi) Profeti Muhamed a.s. kur thotë për agjërimin e Ramazanit me besim dhe shpresë, nënkupton që agjërimi duhet mbajtur me ndërgjegje dhe dëshirë të plotë. Obligimet islame të çdo lloji qofshin, duke futur […]

Page 1 of 41234